Galileo Masters 2016 – edycja polska | Przebieg i zasady
Polska edycja europejskiego konkursu nawigacji satelitarnej European Satellite Navigation Competition Galileo Masters, European Satellite Navigation Competition Galileo Masters - Polish Competition
galileo,galileo masters,esnc,european satellite navigation competition,satellite,navigation,competition,gnss,gps
46
page-template-default,page,page-id-46,ajax_updown_fade,page_not_loaded,smooth_scroll,

Przebieg i zasady

Celem konkursu jest nagrodzenie, promocja oraz akceleracja innowacyjnych pomysłów i rozwiązań w zakresie wykorzystania nawigacji satelitarnej. Uczestnicy zachowują wszelkie prawa autorskie do zgłoszonych pomysłów, również w przypadku wygranej. Jury, osoby oceniające oraz organizatorzy zobowiązani są pisemnie do zachowania poufności.
Prace konkursowe składać należy wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową organizatora w okresie od 1 kwietnia 2016 do 11 lica 2016 roku (godz. 9:00). W konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, grupy formalne i nieformalne, przedsiębiorstwa (niezależnie od formy działalności) oraz instytucje naukowe.

DEFINICJE

Konkurs European Satellite Navigation Competition „Galileo Masters” 2015, zwany dalej “Galileo Masters” jest konkursem międzynarodowym organizowanym przez Anwendungszentrum Gmbhb Oberpfaffenhofen, zwany dalej „Głównym Organizatorem”.

Polska Edycja European Satellite Navigation Competition „Galileo Masters” 2015, zwana dalej „Polską Edycją Galileo Masters”, jest częścią Galileo Masters, podlegającą regulaminowi w/w konkursu. Uczestnik wysyłający zgłoszenie do Galileo Masters i zaznaczając jako region aplikacji region „Polska”, bierze również udział w Polskiej Edycji Galileo Masters. Organizatorem i koordynatorem Polskiej Edycji Galileo Masters jest Blue Dot Solutions sp. z o.o., zwana dalej „Organizatorem Regionalnym”.

PRAWO DO UDZIAŁU

Uczestnikiem Polskiej Edycji Galileo Masters może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorstwo – niezależnie od formy organizacji, instytut lub placówka naukowa – niezależnie od przynależności i afiliacji.

PROCEDURA UDZIAŁU W KONKURSIE

Jego najważniejsze postanowienia to:

 1. Językiem roboczym konkursu Galileo Masters jest język angielski.
 2. Głównym środkiem komunikacji w trakcie wszystkich etapów konkursu jest Internet.
 3. Zgłoszenia można przesyłać wyłącznie przez oficjalną stronę konkursu (http://www.galileo-masters.eu/), wyłącznie w języku angielskim.
 4. Strona umożliwia przechowywanie zgłoszeń konkursowych przed ich ostatecznym przesłaniem. Ostateczną datę przesłania zgłoszenia określa regulamin Galileo Masters.
 5. Za przechowywanie i bezpieczeństwo danych osobowych związanych z logowaniem na i zgłoszeniem konkursowym odpowiada Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen.
 6. Wypełniając zgłoszenie należy wskazać region (edycję) do którego się aplikuje. Wybrany region/edycja determinuje jaki zespół ekspertów będzie oceniał zgłoszenie i jakie nagrody regionalne przysługują w przypadku wygranej.
 7. W trakcie trwania konkursu mogą przystąpić do niego kolejne regiony.
 8. Uczestnik, używając tego samego loginu do logowania na stronie konkursu Galileo Masters (http://www.galileo-masters.eu/) może zgłosić więcej niż jeden pomysł/rozwiązanie. Ten sam pomysł/rozwiązanie można zgłaszać tylko do jednego regionu/edycji. Ten sam pomysł/rozwiązanie może ubiegać się tylko o jedną nagrodę specjalną.
 9. W trakcie trwania konkursu mogą się kontaktować z Uczestnikiem w sposób anonimowy, bez ujawniania tożsamości Uczestnika, organizatorzy i sponsorzy nagród specjalnych, celem wspierania i asystowania. Tożsamość Uczestnika zostanie ujawniona tylko, gdy odpowiesz na taką próbę kontaktu lub w przypadku wygranej.
 10. Aby zgłoszenie było ważne, przed upływem końca terminu zgłaszania pomysłów/rozwiązań wszystkie obowiązkowe pola formularza elektronicznego muszą być wypełnione.
 11. Po upływie terminu zgłaszania pomysłów/rozwiązań zostaną one przesłane do ekspertów regionów i nagród specjalnych, o których ubieganie się zaznaczono w zgłoszeniu.
 12. Eksperci oceniający wnioski konkursowe przed wglądem we wniosek muszą zaakceptować klauzulę poufności zobowiązującą ich do nieujawniania szczegółów pomysłu/rozwiązania zgłoszonego przez Uczestnika.
 13. Zgłoszenia będą kodowane w trakcie fazy oceny, tj. oceniający nie będą znali autora wniosku, jedynie numer/kod wniosku.
 14. Eksperci mogą jednak uznać za konieczne do oceny zgłoszenia osobisty kontakt z autorem lub autorami. W takim wypadku Uczestnik, lub jego przedstawiciel albo reprezentant, zostanie zaproszony na spotkanie z panelem eksperckim, a jego tożsamość w oczywisty sposób zostanie ujawniona. Zaproszenie na spotkanie automatycznie oznacza przyznanie statusu „finalisty edycji regionalnej” lub „finalisty nagrody specjalnej”.
 15. Organizatorzy i sponsorzy nagród mogą kontaktować się z autorami wszystkich zgłoszonych pomysłów, aby zapytać o gotowość Uczestnika do realizacji zgłoszonego.
 16. Wypełniający zgłoszenie może zaznaczyć również chęć ubiegania się o Nagrody Specjalne, fundowane przez konkretne firmy lub organizacje.
 17. Nagrody Specjalne mogą mieć własne warunki uczestnictwa, zasady przyznawania i oceny. Uczestnik powinien zapoznać się z regulaminem Nagrody Specjalnej o którą zamierza się ubiegać.
 18. Procesy ubiegania się o Nagrodę Specjalną i nagrody regionalne są od siebie niezależne. Jedno zgłoszenie Uczestnika może ubiegać się zarówno o Nagrodę Specjalną jak i o nagrody regionalne. Jedno zgłoszenie Uczestnika może zostać nagrodzone jednocześnie Nagrodą Specjalną, nagrodami regionalnym i Nagrodą Główną Galileo Masters.

POUFNOŚĆ

Organizator Polskiej Edycji Galileo Masters nie zbiera, nie przechowuje i nie przesyła zgłoszeń konkursowych. Główny Organizator Galileo Masters oświadcza, że zapewnia poufność i bezpieczeństwo treści przesyłanych zgłoszeń przed dostępem osób nieupoważnionych. Pracownicy i osoby oddelegowane przez Organizatora Głównego dokładają wszelkich starań, aby treść i tożsamość zgłoszeń pozostała poufna, prócz sytuacji wymienionych w regulaminie konkursu Galileo Masters i regulaminie edycji regionalnej (Polskiej Edycji Galileo Masters).

PRAWA AUTORSKIE

Przez cały czas trwania konkursu, jak również po jego zakończeniu, Uczestnik zachowuje wszelkie prawa autorskie, majątkowe, patentowe do zgłoszonego pomysłu/rozwiązania – w zakresie takim, w jakim mu przysługiwały przed ich zgłoszeniem do konkursu. Dotyczy to również zgłoszeń wprowadzonych do systemu rejestracji Organizatora Głównego, a które nie spełniły warunków wzięcia udziału w konkursie, jak również zgłoszeń, które nie otrzymały żadnych nagród czy statusu Finalisty.

Poprzez udział w konkursie Uczestnik nie nabywa żadnej szczególnej ochrony prawnej swojego pomysłu, w szczególności ochrony patentowej. Zgłoszenie pomysłu/rozwiązania do konkursu i/lub opublikowanie pomysłu/rozwiązania w związku z jego zwycięstwem w konkursie lub edycji regionalnej (w tym Polskiej Edycji Galileo Masters) może być przeszkodą lub uniemożliwić pewne formy ochrony prawnej tego pomysłu/rozwiązania.

Jeśli Uczestnik nie może w pełni swobodnie dysponować swoim pomysłem/rozwiązaniem (np. powstało ono w całości lub w części w ramach wykonywania umowy cywilno-prawnej albo w ramach stosunku pracy), powinien upewnić się, że ma prawo zgłosić ten pomysł/rozwiązanie do konkursu.

NAGRODY

Skorzystanie z przyznanych nagród regionalnych zależy wyłącznie od Zwycięzców. Mogą oni wykorzystać wszystkie bądź niektóre oferowane nagrody rzeczowe, niematerialne lub pieniężne. Nagrody rzeczowe i niematerialnie nie podlegają wymianie na równoważniki pieniężne ani żadne inne. Nagrody niematerialne (usługi marketingowe, doradcze, konsultingowe, staż, itp.) muszą zostać wykorzystane w całości do dnia 31 grudnia 2016 roku włącznie.